Права на служителки в ин-витро лечение

Правата на служителките в ин-витро процедури

Права на служителки в ин-витро лечение Въведение Преди четиринадесет години в Кодекса на труда бяха приети промени, които предвиждат допълнителна защита за жени, които са в ин-витро процедури. Въпреки това практиката показва, че както работодателите, така и служителите не са наясно със своите права и задължения в този случаи. По-долу ще откриете кратък очерк, който […]

Докторантура по граждански процес

докторантура граждански процес

Докторантура по граждански процес Развълнувани сме да споделим, че адвокат Лилия Стойнова открива нова глава в професионалното си развитие и започва докторантура по граждански процес в Университета по национално и световно стопанство.   Научната дейност в областта на гражданския процес, определян като своеобразен венец на правните науки, е едновременно голямо предизвикателство и възможност  за издигане на експертизата […]

Увеличение на учителската заплата 2023

Увеличение на учителската заплата 2023

Увеличение на учителската заплата януари 2023 Въведение През лятото на 2023г. с анекс към колективния трудов договор на педагогическите специалисти се предвиди 15% увеличение на учителската заплата за 2023. Увеличението влиза в сила с обратна сила – считано от 01.01.2023г. Това означава, че на педагогическите специалисти е доплатено увеличението и за месеците от Януари до […]

Рискове на сделките с недвижими имоти

Рискове на сделките с недвижими имоти

Рискове на сделките с недвижими имоти Въведение  Настоящата тема предлага общ поглед на някои обичайни за пазара на недвижими имоти практики, които не са в съответствие с интереса на участниците в него. Те разкриват някои рискове на сделките с недвижими имоти   На фокус е конкретен казус, свързан с усложнения, възникнали при  подписване на предварителен договор. […]

Изпълнение на съдебни решения и актове постановени в други държави от ЕС

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И АКТОВЕ ПОСТАНОВЕНИ В ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОТ ЕС Въведение Въпреки продължаваща интеграция в рамките на Европейския съюз, целяща уеднаквяване на правната рамка на държавите членки, както и въвеждането на инструменти за упражняване на търговска дейност на територията на повече от една държава членка изпълнението на съдебни решения и актове постановени в друга […]

Болнични листове и оспорването им

Болнични листове и оспорване I. Болнични листове издадени в България 1. Болничен лист, издаден от лекуващ лекар Според чл. 13 от Наредба за медицинската експертиза болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар до 14 календарни дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 календарни дни, с […]

Сумирано изчисляване на работното време

Сумирано изчисляване на работното време Въведение Сумирано изчисляване на работното време (СИРВ) дава възможност на работодателя гъвкаво да определя заетостта на работника или служителя. Този метод за изчисляване на работното време намира приложение за работа на смени или на график. Прилагането му е свързано с не малка административна тежест (необходимо е постоянно изготвяне и подписване […]

Удостоверение А1

Удостоверение А1 Какво е Удостоверение А1 и кога се използва? Удостоверение А1 (А1 Certificate) е документ, който се издава от компетентния национален орган, администриращ осигуряването. Удостоверението е необходимо, когато гражданин на една държава членка на ЕС получава възнаграждение по трудов и/или граждански договор в друга държава членка на ЕС. Правна уредба – къде да прочетем […]

Наемане на граждани на ЕС на Трудов договор

Наемане на граждани на ЕС Наемане на граждани на ЕС на трудов договор в Република България. Една от четирите свободи, с които се ползват гражданите на ЕС, е свободното движение на работници. Тя включва правото на работниците на движение и пребиваване, правото на влизане и пребиваване за членовете на техните семейства и правото на работа […]

Делба на недвижимо имущество

Делба на недвижимо имущество Делбата на недвижимо имущество е средство за разделяне на един съсобствен недвижим имот. Съсобствеността обикновенно възниква поради наследство или след правна сделка.   При наследство по силата на закона възниква съсобственост между наследниците. Квотите или участието на наследниците в недвижимия имот се определя от закона или от наличието на завещания или завети. […]