делба

Делба на недвижимо имущество

Делбата на недвижимо имущество е средство за разделяне на един съсобствен недвижим имот. Съсобствеността обикновенно възниква поради наследство или след правна сделка.


При наследство по силата на закона възниква съсобственост между наследниците. Квотите или участието на наследниците в недвижимия имот се определя от закона или от наличието на завещания или завети. 


Правната материя в голяма степен се регламентира от Закон за собственосттаЗакон за наследството и Граждански процесуалния кодекс

Придобиването на част от недвижим имот също е възможен способ за възникване на съсобственост. Например закупуване на ½ от поземлен имот. Наличието на съсобственост води до трудностите за разпределянето както на задълженията за поддръжка на съсобствения имот, така и на ползите произхождащи от него. В някои случаи един или няколко от наследниците ползват наследения имот, като не предоставят на останалите това, на което имат право по закон.


Във всеки случай, в който управлението на недвижим имот е свързано с трудности, единственият способ за прекратяването на собствеността е делбата на недвижимия имот. Съществуват два вида делба, които ще разгледаме по-долу – доброволна делба и съдебна делба.

Доброволна делба на недвижимо имущество

Доброволната делба на недвижими имоти се извършва чрез договор в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Договорът подлежи на вписване в Имотния регистър при Агенция по вписваният. 


Сключването на този договор изисква разбирателство между съсобствениците, а в при делбата на наследствен имот, участие на всички наследници. 


Сключването на договор за доброволна делба често е най-бързия и икономичен способ за уреждане на отношенията между съсобственици или наследници. Въпреки наличието на воля за сключване на такъв договор, съдържанието неговото съдържание е от изключително значение за избягване на евентуални бъдещи спорове. Използването на готови бланки или документи, изготвени от хора без опит или знания в тази сфера, крие изключен риск за всички участници. Единствено адвокат с опит във вещното и договорното право е квалифициран да състави такъв документ, защитаващ в достатъчна степен интереса на всички участници.


Когато страните не могат да постигнат съгласие за особеностите на делбата се налага спорът да бъде решен по съдебен ред.


Съдебна делба на недвижимо имущество

Всеки съсобственик има право на инициира съдебна делба на обща вещ. Процесът започва с подаване на писмена молба в районния съд по местонахождение на имота – иск за делба.


Съдебната делба изисква участието на всички съсобственици. Задължително е те да бъдат определени преди започване на процедурата.


Всеки от съсобствениците може да иска своя дял в натура – в случая реална част от имота. Когато имотът е неподеляем съдът възлага имота на един от съсобствениците, или го продава чрез публична продан. Когато имотът се възложи на един от съсобствениците останалите получават дела си чрез парично остойностяване. 


Производството по съдебна делба на недвижим имот или на наследство са едни от най-сериозните и предизвикателни съдебни производства. Защитата на интереса на всеки съсобственик изисква познаване на закона, съдебната практика и не малко опит.


Фази на съдебната делба

Първа ваза: Съдът определя страните, които участват, имотите, които се делят и каква е частта на всеки участник. В тази фаза се разглеждат и други искове, имащи отношение към делбата. Например оспорване на завещание, защита на запазена част, отмяна на дарения и др.

 

Втора фаза. Извършва се реалното и окончателно разделяне на имота или имотите. В тази фаза се извършва делба на имота, възлагане, и/или уравняване на дяловете на участниците, ако такова се налага. В тази фаза се извършва и т.нар. уреждане на сметки между участниците.


Уреждане на сметки

При делбата на наследство между наследниците почти винаги съществуват множество отношения, които не се ограничават до делбата на недвижим имот. Наследството включва както права и задължения и затова участниците в такова производство целят да уредят всичките си отношения с едно дело. В рамките на съдебната делба могат да се решат всякакви въпроси, свързани с наследството – парични задължения и други.


Възлагане на жилище

Възлагането на жилище е свързано с някои особености, като някои съделители имат допълнителни права – преживелият съпруг, живеещият в недвижими имот, предмет на делбата и др.


Разполагаме с богат опит в защита на интереса на наши клиенти както в изготвянето на договор за доброволна делба, така и в провеждането на процедура по съдебна делба. И в двата случая навременното ангажиране на адвокат е решаващо за успешната защита на интереса на клиента. 


Ако имате нужда от консултация или съдействие във връзка с изготвянето на договор за доброволна делба или провеждането на съдебна делба Ви каним да се свържете с нас на следния линк.

Горният преглед е съставен от адвокат Юли Юлиянов Стойнов. Адвокат Стойнов има повече от десет годишен опит в сферата на доброволната и съдебна делба на недвижимо имущество.


В случай че се нуждаете от консултация можете да се свържете с адвокат Юли Юлиянов Стойнов чрез следния линк