транспорт на стоки

Автомобилен транспорт на стоки

Транспортът на стоки е сделка, с която едно лице възлага на друго транспортиране на товари или пътници чрез автомобил. Този тип сделки могат да включват и елементи, присъщи на други сделки – складиране, поръчка и др.  

 

Приложимо право

В зависимост от наличието или липсата на трансграничен елемент приложение намира Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) или ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ на Република България.

От характера на страните, които участват в сделката зависи приложението на други закони – търговски, потребителски и др.

Общи положения

Дейностите по транспорт на стоки и превоз на пътници са специфични и свързани със съответствие с голям брой законови изисквания. Извършването на самия превоз изисква използването и правилно попълване на транспортна документация. Тя има отношение както към изпълнението на сделката, така и към евентуалната възможност за реализиране на отговорност на превозвача за вреди или липси.


Субекти и регистрация

Обществен превоз на пътници и превозът товари се извършват от превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността (ЕС).

 

Процесът по лицензиране се администрира от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Самата процедура изисква представяне на набор от документи, които да доказват както икономическата стабилност на заявителя, така и неговата положителна репутация.


Видове автомобилен транспорт /Вътрешен – в рамките на Република България/

 • Превоз на пътници по автобусни линии
 • Превоз на товари
 • Специализирани и случайни автобусни превози.
 • Таксиметрови превози на пътници
 • Превози с атракционна цел
 • Пътна помощ
 

* Следва да се има предвид, че превозът на товари често включва допълнителни правила и изисквания според товарите, които ще бъдат превозвани. Например превозването на храни или млечни продукти е свързано с допълнителен регистрационен режим пред Българска агенция по безопасност на храните. Повече информация можете да откриете в статията ни за превоз на храни.

 

II. Международен автомобилен превоз на стоки

 Субекти

 1. превозвач, който притежава лиценз на Общността и разрешително, когато такова се изисква по силата на международни договори, по които Република България е страна лица по чл. 12б, ал. 1(* 1. пътници за собствена сметка, извършван с автомобили, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8;  които притежават разрешително, когато такова се изисква по силата на международни договори, по които Република България е страна.
 2. товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с товароносимост до 3,5 тона или с максимално допустима маса до 6 тона, с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително;
 3. товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с максимално допустима маса до 3,5 тона, с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително;
 4. пътници и товари при бедствия, аварии и други извънредни ситуации;
 5. пътници и товари, извършван от Министерството на отбраната, структурите на подчинение на министъра на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, държавните предприятия „Строителство и възстановяване“, „Транспортно строителство и възстановяване“ и „Съобщително строителство и възстановяване“, свързан с нормативно определените им публични задачи, както и от съюзническите и/или чуждите въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България и пребиваващи на нея

 

Отговорност на превозвача

Важно е да се отбележи, че както българската нормативна рамка, така и международната конвенция предвиждат ограничение на отговорността на превозвача, в случай на увреждане или загуба на стоката, предмет на договора за превод. Горната граница на отговорността е определена като максимално обезщетение на килограм, липсваща или загубена стока.


Търсенето на отговорност на превозвача изисква правилно документно оформяне при изпращане и получаване на стоките и предявяване на липсите или щетите в кратки срокове. Процесът по предявяване и получаване на обезщетение от превозвачите е допълнително затруднен, тъй като те предвиждат допълнително ограничаване на своята отговорност в общите условия, които предоставят като търговци*.* Общите условия на съответния търговец се прилагат и са задължителни за другата страна по сделката, когато: 1. заяви писмено, че ги приема; 2. е търговец и ги е знаела или е била длъжна да ги знае и не ги оспори незабавно.

 

Преместване при промяна на местожителството

Превоза на лично имущество при промяна на местожителство (преместване на покъщнина) не е изрично уреден в законодателството на Република България. Поради сходство в редица елементи на тази сделка с превоза на товари, превоза на лично имущество при преместване следва да се приеме за разновидност на сделка за транспорт на товари.


Определянето на приложимото право по отношение на такива сделки е предизвикателство. Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) изрично изважда от своето приложно поле превоза на лично имущество при промяна на местожителството, подход който не е споделен от Закона за автомобилните превози.


Поради тази причина, а и поради факта, че тази дейност включват комбинира различни елементи – описване на вещи, пакетиране, товарене на лично имущество, превозът на лични вещи не следва да се причислява към сделките по транспортиране на стоки.

При такива сделки отговорността на превозвача не би следвало да бъде ограничена, освен ако такава клауза не изрично предвидена в сключения между страните договор.


Препоръки

Спецификата на сделките за превоз на товари и пътници често създава риск за изпращащата страна. Рисковете свързани с този тип сделки могат да бъдат ограничени чрез добре изготвен договор и на съответната застраховка. 

Горният преглед е съставен от адвокат Юли Юлиянов Стойнов. Адвокат Стойнов има повече от десет годишен опит в сферата на търговските сделки, като предоставя консултации на регионални и международни клиенти.


При нужда от консултация можете да се свържете с адвокат Юли Юлиянов Стойнов чрез следния линк