Интелектуална собственост

Интелектуална собственост

Въведение

Интелектуална собственост  се отнася до творения на човешкия ум, върху които определени по закон собственици получават монопол. Тези права са защитите, предоставени на създателите на интелектуална собственост, които включват търговски марки, авторско право, патенти, права върху промишлен дизайн, а в някои юрисдикции и търговски тайни. Художествени произведения, включително музика и литература, както и открития, изобретения, думи, фрази, символи и дизайни могат да бъдат защитени като интелектуална собственост.

Регистрация и управление на търговска марка

Регистрацията на търговска марка е един от най-ефективните методи за защита на бизнес идентичност. Ако сте в процес на изграждане на бизнес, или ако управлявате бизнес и все още не сте предприели стъпки за регистрация на вашата търговска марка пред патентното ведомство, препоръчваме предприемане на стъпки в тази посока в кратък срок.


Повече информация за различните процедури, държавни такси и решаващия орган може да бъде открита на сайта на патентното ведомбство


Ние имаме опит и предоставяме услуги по регистрация, продажба, управление и защита на търговски марки. В зависимост от териториалния обхват на дейността на Вашия бизнес търговската марка може да бъде регистрирана в Република България, в Европейския съюз или международно в специфично посочена държава, къде е необходима защита.


Е-услуги

Голяма част от услугите по регистрацията на интелектуална собственост, като търговска марка, могат да бъдат осъществени елекронно. Това се отнася в пълна степен за международната регистрация на такива обекти на правото, тъй като физическото подаване на документи в такива производства би довело до тяхното допълнително оскъпяване и забавяне. 


Други права на ИС и защита 

Европейската и българска законова рамка предоставят защита на редица други обекти на ИС, като патенти, полезни модели, сертификатни марки и ноу-хау. Ако до настоящия момент не сте предприели стъпки за защита на притежаваната от Вас интелектуална собственост, Ви съветваме да потърсите правна консултация за необходимите стъпки при първа възможност. 


В случай че желаете да регистрирате или прехвърлите търговска марка или друго право на интелектуална собственост можете да се свържете с нас