СЪОТВЕТСТВИЕ

Въведение

Съответстивето, или кактое по-правилно да се нарече законосъобразност, е отрасъл в правото, който обхваща процесите за привеждане на дейността на определено дружество към изисквнаията, правилата и политиките на съответната юрисдикция.

Общ принцип във всички правни системи е, че непознаването на закона не извинява. За да не изпаднете в ситуация, в която държавен или общински орган Ви налага санкции, е необходимо да следите и да изпълнявате всички законови и подзаконови нормативни актове, които имат отношение към вашата дейност или действия.

Българските закони, както и европейските (много от които се прилагат в Република България), предвиждат голям брой действия, необходими за привеждане в съответствие със закона конкретната дейност, извършвана от физическо или юридическо лице.


Голям брой такива правила и изисквания съществуват в трудовото право, търговското право, данъчното право, защитата на лични данни, етикетирането и др. Всяко физическо или юридическо лице може да спести значителни средства, когато предприеме навременни стъпки за привеждане на дейността си в съответствие със законовите изисквания. От друга страна неизпълняването им може да доведе до натрупване на глоби ли забрана за провеждане на определена дейност и във всеки случай дава възможност на редица държавни органи да оказват влияние върху сферата на дейност. Закупуването на пакет документи за съответствие или сключването на договор за предоставяне на постоянни услуги по привеждане на дейността в съответствие е най-ефективният и пестящ ресурси начин да избегнете потенциално значителни санкции.


Във всеки случай съветваме винаги да се консултирате с компетентен адвокат във връзка с всички дейности, включващи регистрация, подаване на заявления или други сходни производства. 


Защита на личните данни (GDPR)

Общ регламент за защита на личните данни  (EU) 2016/679 известен като (GDPR) е регламент от европейското право, който регулира трансфера на лични данни във и извън ЕС и ЕИП. Основната му цел е да даде предимство на индивида по отношения на правата върху личните му данни, както и да създаде обща и опростена правна рамка в посочената сфера.

Етикетиране

Поставянето на етики върху предлаганите стоки, техния превод и съдържание са регулирани до най-малката подробност от българското и европейско законодателство. Неспазването на съществуващите изисквания, които се различават са различните видове стоки, създава значителен риск от имуществени санкции и дори принудително изтегляне на незаконосъобразно етикетираните стоки от пазарната мрежа.


Мерки против изпирането на пари и финансирането на тероризма

Закона за мерките против изпиране на пари, транспонирайки (дейност по привеждане на българския закон в съответствие с европейския) европейското право въведе редица изисквания за определена група лица във връзка упражняването на тяхната дейност. Те включват приемане на вътрешни правила, водене на досиета на клиентите и предоставяне на релевантна информация към ДАНС. Неизпълняването на посочените изисквания е обвързано със значителни парични санкции.


Свържи се с нас

Както вече споменахме всеки бизнес в България и Европа е свързан с изпълнението на значителен брой изисквания и правила. Всяка забава по отношение на тяхното привеждане в действие води със себе си риск от санкции и увеличаване на документния товар. Силно препоръчително е дейността по постигане на съответствие да започне с развитието на самия бизнес. Ако имате нужда от съдействие във връзка с постигането на съответствие на какъвто и да е бизнес ви каним да се свържете с нас за консултация или за започване на необходимите стъпки.