Изпълнение на съдебни решения

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И АКТОВЕ ПОСТАНОВЕНИ В ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОТ ЕС

Въведение

Въпреки продължаваща интеграция в рамките на Европейския съюз, целяща уеднаквяване на правната рамка на държавите членки, както и въвеждането на инструменти за упражняване на търговска дейност на територията на повече от една държава членка изпълнението на съдебни решения и актове 

постановени в друга държава от ЕС може да бъде свързано с редица трудности особености. Процедурата, която следа да се предприеме зависи в голяма степен от предмета (какъв е спорът) на влязлото в сила решение, както и от страните по съдебното производство. Поради тази причина признаването и допускането на изпълнението на съдебно решение на друга държава членка на ЕС продължава да налага използването на опитна юридическа помощ.

 

1. Нормативна уредба

 

2. Европейско изпълнително основание по Регламент (ЕО) № 805/2004

2.1. Приложно поле

Регламент (ЕО) № 805/2004 се прилага по граждански и търговски дела.

 

Изключени от приложното поле на регламента:

 • данъчни дела;
 • митнически дела;
 • административни дела; и 
 • дела за отговорността на държавата за действия и бездействия при упражняването на държавната власт;
 • дела, свързани с гражданското състояние, правоспособността и дееспособността на физически лица, имуществени права, произтичащи от брачни правоотношения, завещания и наследяване;производства, свързани с обявяването на дружества или други юридически лица в несъстоятелност, конкордати и аналогични производства;
 • социално осигуряване;
 • арбитраж.

 

Регламентът се прилага за:

решения, съдебни спогодби и публични документи по безспорни вземания. 

 

Вземането се счита за безспорно, когато:

 • длъжникът е изразил съгласие, като го е признал чрез споразумение, което е било одобрено от съда или сключено пред съда в хода на съдебното производство; или
 • длъжникът никога не е възразил по отношение на това съгласно правилата на процедурата на държавата членка по произход, в хода на съдебната процедура; или
 • длъжникът не се явил или не е представен на съдебно заседание по отношение на това вземане, след като първоначално е оспорил вземането, в хода на съдебния процес, доколкото това поведение представлява конклудентно признаване на вземането или от доказаните от кредитора факти по правото на държавата членка по произход; или- длъжникът изрично го е признал в публичен документ.

 

* Регламент (ЕО) № 805/2004 се прилага също така за произнесени решения по обжалване на решения, съдебни спогодби или публични документи, които са удостоверени като европейско изпълнително основание.

 

Условия за удостоверяване на решение, като европейско изпълнително основание 

решение по безспорно вземане, което е произнесено в държава членка, след заявление във всеки момент пред съда по произход, се удостоверява като европейско изпълнително основание, ако са изпълнени следните условия:

– решението подлежи на изпълнение в държавата членка по произход;

– решението не противоречи на разпоредбите за подсъдност, предвидени в Регламент (ЕО) № 44/2001; и

– съдебната процедура в държавата членка по произход е изпълнила изискванията в Регламент (ЕО) № 805/2004; и

– решението е произнесено на държавата членка, където длъжникът има местоживеене, в случаи, когато: вземането е безспорно; вземането се отнася до договор, сключен от лице – потребител, с цел, която може да бъде разглеждана като чужда на неговата професионална дейност; 

– длъжникът е потребител.

 

2.2. Европейско изпълнително основание за безспорно вземане

Процедура

Съдебно решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание в държавата членка по произход, се признава и изпълнява в другите държави членки без необходимост от декларация за изпълнение и без възможност за противопоставяне на неговото признаване.

 

Удостоверение за европейско изпълнително основание

Удостоверението за европейско изпълнително основание за безспорно вземане се издава във формата на стандартен формуляр и се съставя на езика на съдебното решение по писмена молба на страната от първоинстанционния съд, разгледал делото или в чийто район е издаден публичният документ 

 

В Република България

Подава се нарочна молба до първоинстанционния съд. 

Съдът може да поправи или обезсили удостоверението 

Удостоверението за европейско изпълнително основание има действие само в границите на изпълняемост на решението.

3. Пряко признаване на съдебни решения постановени в друга държава членка на ЕС

Редица регламенти предвиждат пряко признаване (изпълнение) на решения на други държави членки на ЕС.

Съдебно решение или друг акт се зачита от органа, пред който се предявява, въз основа на препис, заверен от постановилия го съд, и придружаващото го удостоверение, когато акт на Европейския съюз изисква това. 

 

3.1. Признаване на съдебни решения по Регламент (ЕО) № 2201/2003 – свързани с гражданска регистрация

 • решения за развод, 
 • законна раздяла на съпрузи или 
 • унищожаване на брак

 

* Решенията следа да са постановени в друга държава членка и неподлежащи на обжалване в по-горен съд, съгласно законодателството на тази държава членка.

 

3.2. Пряко изпълнение по реда на Регламент (ЕС) № 1215/2012

Съдебните решения попадащи в предметния обхват на регламент 1215/2012г подлежи на изпълнение, без да е необходимо издаване на изпълнителен лист. 

 

Орган осъществящ изпълнението

Съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна въз основа на препис от съдебното решение, постановено в друга държава членка на Европейския съюз, заверен от постановилия го съд, и удостоверение, издадено съгласно чл. 53 от Регламент (ЕС) № 1215/2012.

 

Когато съдебният изпълнител установи, че мярката или разпореждането не могат да бъдат изпълнени при условията и по реда на ГПК, той постановява заместващо изпълнение. 

 

Обезпечителни мерки

Съдебно решение, постановено в друга държава членка на Европейския съюз, разпореждащо временна, включително обезпечителна мярка, подлежи на изпълнение по реда на чл. 622а от ГПК. В случаите, когато мярката е била разпоредена, без ответникът да е бил призован да се яви, се представя и доказателство за връчването на съдебното решение.

 

Обжалване

Длъжникът може в едномесечен срок от връчването да подаде молба за отказ за изпълнение. Когато е необходим превод на съдебното решение, срокът спира да тече до предоставянето му на длъжника. Всяка от страните може да обжалва адаптирането на мярката или разпореждането по реда на чл. 436 от ГПК.

 

Горният преглед е съставен от адвокат Юли Юлиянов Стойнов. Адвокат Стойнов има повече от десет годишен опит в сферата на международното частно право и изпълнението на съдебни решения.  

 

 

В случай че се нуждаете от консултация можете да се свържете с адвокат Юли Юлиянов Стойнов чрез следния линк