Болнични листове и оспорването им

Болнични листове и оспорване

I. Болнични листове издадени в България

1. Болничен лист, издаден от лекуващ лекар

Според чл. 13 от Наредба за медицинската експертиза болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар до 14 календарни дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 календарни дни, с прекъсване в рамките на една календарна година.

След изтичането на отпуска от 14 дни без прекъсване или 40 дни с прекъсване в една календарна година, лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина, ако е необходимо продължаване на временната неработоспособност, насочва осигуреното лице към ЛКК за издаване на болничен лист.
 
Повече от 40 дни единствено с разрешение на лекарска комисия.

 

2. Изключения

Законът предвижда редица случаи, в които е възможно издаване на болничен лист за срок надвишаващ 14/40 дни:

 • При издаване на болнични листове с причина 11, 12, 14, 15, 16 ,17, 18, 20 и 25 (бацило/паразитоносителство, карантина, бременност, майчинство, трудоустрояване, придружаване на дете до 3-год. възраст в болнично заведение).
 • При издаване на болнични листове само с режим болничен и с код на причината различен от 26 и 27 (придружаване и гледане на дете до 18-годишна възраст, придружаване и гледане на болен над 18-годишна възраст).
 • При издаване на болнични листове с код на причина 26 едновременно с бележка „За гледане на дете под карантина“ или с бележка „Гледане на болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ по заключение от ръководителя на лечебното заведение“.
 • При издаване на болнични листове с код на причина 27 едновременно с бележка „Гледане на болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ по заключение от ръководителя на лечебното заведение“.
 • В 40 календарни дни отпуск поради временна неработоспособност, разрешени на осигуреното лице с прекъсване в календарната година, не се включват дните по еднолично издадени болнични листове:
 • с причина 11, 12, 14, 15, 16 ,17, 18, 20 (бацило/паразитоносителство, карантина, бременност, майчинство, трудоустрояване);
 • само за режим болничен с код на причината различен от 26 и 27.


* Дните по болничните листове, издадени за гледане на болен член от семейството както и дните за гледане на здраво дете посещаващо детско заведение поставено под карантина, независимо от мястото където то се провежда (в дома или в лечебно заведение за болнична помощ), се включват в посочените 40 дни.
 

3. Болничен лист издаден от Лекарска комисия

 Лекарските консултативни комисии разрешават непрекъснат отпуск за временна неработоспособност до 180 календарни дни, но за не повече от 30 календарни дни еднократно.
 
Болничен лист за временна неработоспособност от ЛКК за повече от 30 дни се издава в следните случаи:

 • При издаване на болничен лист за минало време. В този случай на ред „Бележки“ е необходимо да се попълни бележка с текст „Издава се за минало време“;
 • При издаване на болничен лист за проведено лечение в чужбина. В този случай на ред „Бележки“ е необходимо да се попълни бележка с текст „Издава се за лечение/изследване в чужбина“;
 • При издаване на болничен лист за трудоустрояване – причини с код 16, 17, 18, 19 и 20;
 • При издаване на болничен лист за проведено болнично лечение (посочени дни в болничен режим) в комбинация с друг режим, като дните в останалия/останалите режими не могат да бъдат повече от 30 дни.

 

* В 180-те календарни дни се включват и дните по предхождащия/предхождащите еднолично издаден/и болничен лист/болнични листове от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина, но не се включват 135-те календарни дни от отпуска поради бременност и раждане, както и дните за временна неработоспособност поради карантина.

 

 II. Признаване на болнични листове от чужбина

1. Правна уредба

Процедура за представяне на удостоверенията за неработоспособност, бременност или раждане, издадени в друга държава, е уреден в чл. 43 – 45 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване


2. Процедура

Временна неработоспособност, бременност или раждане на лица, осигурени съгласно българското законодателство, намиращи се в друга държава (членка на ЕС или държава, с която РБ има приложим международен договор) се установява по ред предвиден в законодателството на съответната държава. В случаи че такава уредба не съществува или съответния документ не е издаден, се прилага редът, предвиден в Наредбата за медицинската експертиза. 


* За случаи в държавите, извън ЕС и с които РБ няма сключен международен договор, уреждащ отношенията предмет на изложението, се прилага редът, предвиден в Наредбата за медицинската експертиза.


2.1. Администриране на процедурата 

Орган: Съответното териториално поделение на НОИ

Документ, който се представя: Удостоверения за неработоспособност, издадени в друга държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност;


Задължено лице:  осигурителите, техните клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и от дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, от собствениците на ЕООД и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, на хартиен носител в съответното ТП на НОИ. 


Териториална компетентност: (къде се провежда процедурата): Когато  лицата нямат постоянен адрес в Република България, тези удостоверения се представят в ТП на НОИ – София – град. Удостоверенията, заедно с удостоверение по образец съгласно приложение № 9, в което не се попълва номер на болничен лист, се представят на хартиен носител.

 

Приложения и допълнителни документи: Документите се представят с придружително писмо по образец съгласно приложение № 19, подписано от лицето, задължено да ги представя по тази наредба, или от негов представител, а за самоосигуряващите се лица – подписано от лицето. Придружителното писмо се представя в два екземпляра, единият от които остава в съответното ТП на НОИ.


Осигурените лица/ осигурителите им и самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица представят в съответното ТП на НОИ документите за осигурителен стаж, придобит в друга държава, издадени от чуждата компетентна институция, и/или декларират такъв стаж при непредставяне на документ. При деклариране на осигурителен стаж, придобит в друга държава без представяне на необходимите документи, проверката и удостоверяването му се извършват по установения с международен договор, по който Република България е страна, или с европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност ред.

 

3. Обобщение

Представяне на болничните листове издадени от друга държава членка на ЕС на работодателя не изпълнява предвидената в нормативната уредба процедура. Документите издадени от други държави се представят задължително със заверен превод. 


IV. Производство за отмяна на болничен лист и дисциплинарно уволнение след успешно провеждане на процедурата. 

1. Характер на болничния лист

Болничните листове са индивидуални административни актове и се обжалват от работодателя пред Лекарска комисия, а решението на комисията пред административен съд. 


2. Практика

В повечето случаи, независимо от пороците на болничния лист, ЛКК потвърждава болничния лист. 

При наличие на пороци в болничния лист има вероятност същият да бъде обявен за незаконосъобразен.

Нормативната уредба обаче изисква работодателят да докаже, че служителят представил болничният лист е бил недобросъвестен по отношение на документа. Т.е. че е знаел, че болничният лист е фалшив, или е издаден без основание. 

Обстоятелства от този тип се доказват изключително трудно. Но съдът допуска всякакви доказателства – свидетели, записи от камери документи. 


Пример: В решение на ВКС служител е уволнен след оспорване на болничен и обявяване на същия за невалиден. Работодателят е извършил проверка чрез нарочна комисия, която е установила и снимала, как служителят работи на друго място докато е в болничен. 


Независимо от ограничения практически ефект на оспораването на болничен лист, този път може да бъде препоръчителен, в случай че определен служител злоупотребява с това право. Оспорването има дисциплиниращ ефект както върху служителя, така и по отношение на лекарят, издаваш болничния лист.  Горният преглед е съставен от адвокат Юли Юлиянов Стойнов. Адвокат Стойнов има повече от десет годишен опит в сферата на Трудовото и осигурително право.  

 

 

В случай че се нуждаете от консултация можете да се свържете с адвокат Юли Юлиянов Стойнов чрез следния линк