Сумирано изчисляване на работно време

Наемане на граждани на ЕС

Наемане на граждани на ЕС на трудов договор в Република България.

Една от четирите свободи, с които се ползват гражданите на ЕС, е свободното движение на работници. Тя включва правото на работниците на движение и пребиваване, правото на влизане и пребиваване за членовете на техните семейства и правото на работа в друга държава членка и на равно третиране с гражданите на съответната държава членка.


Гражданите на ЕС имат право да работят и пребивават в България неограничено, при спазване на някои изисквания и административни задължения.

Изисквания за сключване на трудов договор (наемане на граждани на ЕС)

  • Служителят да има адрес на пребиваване в страната, което се доказва с договор за наем на жилище.
  • Служителят да се снабди със Служебен номер на чужденец от Националната агенция по приходите по адрес на пребиваване в страната.
  • Ако лицето не е в България, идентификационен номер на чужденец в НАП може да се извади от неговия работодател само с изрично нотариално заверено пълномощно.


Пребиваване

Гражданите на ЕС могат да пребивават в България за срок до три месеца. Гражданите на ЕС могат да пребивават продължително или постоянно след получаване на удостоверение от Дирекция „Миграция“Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВРСтоличната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на МВР, или оправомощени от директорите длъжностни лица.


* При пребиваването на гражданин на ЕС в България за по-дълго време и ако той е назначен на трудов договор, следва да бъде избран личен лекар.

 

Подробна информация за различните възможности за пребиваване и работа в Република България можете да откриета на нашата страница.


Особености на трудовия договор, сключен с гражданин на държава член на Европейския съюз

Въпросът за съдържанието на трудовия договор с гражданин на държава член на Европейския съюз разкрива някои особености. Често използването на стандартен трудов договор може да доведе до рискове и дори вреди както за работодателя, така и за служителя.


Ако служителят полага работа изцяло от разстояние (т.нар. full remote) препоръчваме изцяло индивидуален подход към всеки отделен трудов договор.


В коя държава се плащат данъците?

Пребиваващ в България

В случай че служителят пребивава в България той следва да заплаща данъци и осигуровки съгласно българското законодателство, съответно в България.


Пребиваващ в друга страна членка на ЕС

При положение, че пребивава в друга държава и работи от разстояние (remote) – няма изискване и основание да заплащат осигуровки и данък в България. При представяне на удостоверение А1 пред българските власти за приложимото законодателство, лицата могат да работят на трудов договор с българско дружество, но да се осигуряват в страната по пребиваване, където е техният център на жизнени интереси. В този случай българското дружество задължително се регистрира като чуждестранен осигурител в съответната държава, за да може да удържа и внася изискуемите данък и осигуровки съгласно чуждестранното законодателство (тук е мястото да се отлежи, че България е страната в ЕС с най-ниски осигуровки и данъчна тежест).


* Данъчното осигуряване в чужбина в повечето случаи ще доведе до значително увеличение на административната и финансова тежест за работодателя.


Информация за издаване на Удостоверение А1 можете да откриете тук.


Особености и рискове при работя изцяло от разстояние (Full Remote)

Не съществува законова забрана да се наемат служители, които не се намират на територията на Република България. Работата от разстояние е


свързана с други сериозни рискове. Част от тях могат да бъдат ограничени с добре написан трудов договор, друго обаче са непреодолими. Затова се препоръчва работодателят да извършва оценка за всеки отделен случай, като си отговори на въпроса: „Дали ползите от работата от разстояние на служителя надвишават рисковете?“


Има редица различни подходи, които могат да доведат до премахване на риска от наемане на служител, който ще работи изцяло от разстояние. Ако Вие сте работодател или представител на работодател, който възнамерява да наема лица – граждани на държава членка на ЕС Ви каним да се свържете с нас за провеждане на консултация изготвяне на документация, която в пълна степен ще защити интересите Ви.


Ако сте гражданин на държава членка на ЕС и Ви предстои да сключите или вече сте сключили трудов договор с български работодател Ние Ви съветваме да планирате консултация с адвокат. Така ще се запознаете не само с правата и задълженията си, свързани с трудовия договор, но ще придобиете добра представа за потенциалните конфликтни точки и рискове.


Повече информация за трудовите договори, задълженията и правата на работодател и служител можете да откриета на нашата страница

Горният преглед е съставен от адвокат Юли Юлиянов Стойнов. Адвокат Стойнов има повече от десет годишен опит в сферата на Трудовото и миграционното право.  


В случай че се нуждаете от консултация можете да се свържете с адвокат Юли Юлиянов Стойнов чрез следния линк