Сумирано изчисляване на работно време

Сумирано изчисляване на работното време

Въведение

Сумирано изчисляване на работното време (СИРВ) дава възможност на работодателя гъвкаво да определя заетостта на работника или служителя. Този метод за изчисляване на работното време намира приложение за работа на смени или на график. Прилагането му е свързано с не малка административна тежест (необходимо е постоянно изготвяне и подписване на документи). Неспазването на законовите изисквания от своя страна крие риск от административна санкция при проверка от инспекция по труда. 

Дефиниция

Сумираното изчисляване на работното време е метод за отчитане на отработеното време, при който отработените от работни или служител часове не се отчитат на подневна база, а средно за период, предварително определен със съответните актове на работодателя за въвеждане на сумирано отчитане на работното време.


Нормативна уредба

Правилата за въвеждане и администриране на СИРВ се намират в следните нормативни актове:

Кодекс на трудаНаредба за работното време, почивките и отпуските и Наредба за структурата и организацията на работната
заплата
 и от друга страна правилата, определени в осигурителното законодателство – Кодекс за социално осигуряванеНаредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноскиНаредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.


Броят на нормативните актове, съдържащи правната уредба на СИРВ дава представа за тежестта и броя на законовите изисквания
и особености, свързани с този метод за изчисление на работното време, както и за риска от допускане на грешка.


Процедура за въвеждане на сумирано работно време (СИРВ).

СИРВ се въвежда с акт на работодателя. Въпросният акт има съдържание определена със закон (начало и край на периода за изчисляване на СИРВ, основания, продължителност на смените и др.). Неправилното оформяне на вътрешната за работодателя документация крие риск от незаконосъобразно въвеждане на СИРВ и съответно последващи усложнения и правни рискове.


Извън риска от проверка от страна на Инспекция по труда, в случай че работодателят трябва да накаже дисциплинарно служител, който е на сумирано изчисляване на работното време, доказването на неизпълнението на работните му задължения, както и каквито и да е други форми на неизпълнение е силно затруднено.


* СИРВ не може да се прилага за служители с ненормиран работен ден.


Общи правила при въвеждане на СИРВ и работа на смени или по график.

Този метод за изчисляване на работното време е свързан с ограничения на нейната максимална продължителност на работната смяна, както и на работната седмица. Специфики се откриват и по отношение на служителите с намалено работно време (чл. 142, ал. 4 КТ);.


Законът предвижда, изрични ограничения на непрекъснатата междудневна почивка. Както и такива за непрекъснатата седмична почивка. В някои случаи, например при промяна на смените непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер.


Установявайки сумирано изчисляване на работното време, работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода,
за който е установено сумираното изчисляване, които трябва да се съхраняват най–малко 3 години след края на периода.


Изготвяне на графиците

Правилата за изготвяне на графиците са определени в НРВПО, както следва:


Дневна смяна

Поименните графици трябва да предвиждат такъв сбор от часове по графика на служителя за периода, който да не надвишава позволения от закона такъв.


Нощна смяна

Графиците за нощни смети, предвиждат по сложна формула за изчисляване при използването на специфичен коефициент и максимална продължителност на работната смяна от 7 часа.


Смесена смяна

Работната смяна е смесена, когато включва дневен и нощен труд. Законът предвижда изрични критерии, кога определена смяна се счита за нощна и кога за дневна, както и съответните часови диапазони.


Забрана за полагане на нощен труд 

Забраната се отнася до работници и служители, които не са:

  • навършили 18-годишна възраст;
  • бременни работнички и служителки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро;
  • майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;
  • трудоустроени работници и служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;
  • работници и служители, които продължават образованието си без откъсване от производството освен с тяхно съгласие.


Задължение на работодателя за уведомяване на работниците и служителите за приетите графици

Работодателят запознава работниците/служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях

След тяхното утвърждаване графиците могат да бъдат изменяни от работодателя при настъпване на определени обстоятелства – отсъствия, отпуски и/или болнични.

Нормата за продължителност на работното време на всеки служител отсъствал или ползвал отпуск се преизчислява според заложени в закона критерии.

 

В случай че след края на посочения период за сумирано изчисляване на работното време служител е отработил повече от предвидените часове, същите следва да се заплатят като извънреден труд по реда предвиден в Кодекса на труда.

 

Следва да се отбележи, че законът предвижда строги ограничения на извънредния труд, като тяхното нарушаване води до риск от значителни административни санкции за работодателя.

 

Определяне на осигурителния доход на лицата на СИРВ

За лицата на сумирано изчисляване на работното време минималният и максималният месечен осигурителен доход се следи в рамките на установеният период.


Изчисляването и заплащането на осигурителния доход са се отличава с редица особености, произхождащи от продължителността на въведения срок на сумирано изчисляване на работното време, възнаграждението на работниците/служителите и др.


Изплащане паричните обезщетения на лицата на СИРВ

В случаите, в които на лицата в режим на сумирано изчисляване на работното време следва да се заплаща парично обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст съответното възнаграждение също се изчислява и заплащана по начин съобразен със спецификите на режима. 


Горният преглед е съставен от адвокат Юли Юлиянов Стойнов. Адвокат Стойнов има повече от десет годишен опит в сферата на Трудовото и миграционното право.  


В случай че се нуждаете от консултация можете да се свържете с адвокат Юли Юлиянов Стойнов чрез следния линк