Увеличение на учителската заплата 2023

Увеличение на учителската заплата януари 2023

Въведение

През лятото на 2023г. с анекс към колективния трудов договор на педагогическите специалисти се предвиди 15% увеличение на учителската заплата за 2023. Увеличението влиза в сила с обратна сила – считано от 01.01.2023г. Това означава, че на педагогическите специалисти е доплатено увеличението и за месеците от Януари до Август 2023г. Училищата обаче незаконосъобразно отказват да изплатят същото увеличение и на училите, които са се пенсионирали към 1 август 2023г. Тези действия на училищата, обосновани с указания на Министерство на образованието, увреждат интереса на стотици учители.

 

 

 

Правно основание за увеличението 

С анекс №Д01-192/10.08.2023г. към КТД се предвиди увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти с 15% и на непедагогическия персонал – съобразно с увеличението на минималната работна заплата за страната и договореностите в чл.28 на КТ, считано от 01.01.2023г.

 

Съгласно становището на КНСБ всеки учител или непедагогически специалист, който е бил в трудово правоотношение към 1 януари 2023 г., независимо от това, че към 1 август 2023 г. е бил вече с прекратено трудово правоотношение, има право да поиска изплащане на полагащото му се увеличение на основание анекс № Д01-192/10.08.2023 г. към КТД от директорите на училищата. 

 

Практиката на учебните заведения

Въпреки тези две правни основания, на които се дължи изплащане на размера на увеличението на пенсиониралите се към 1.08.2023г. учители, установилата са досега практика на директорите на училищата при подаване на заявление за заплащане на дължимите суми е постановяване на отказ. Мотивите са, че съответното учебно заведение няма правна възможност да заплати претендираните суми, защото според Министерството на образованието и науката увеличението се отнася само за тези учители, които към момента на сключване на анекса –10.08.2023г. са били в трудови правоотношения.

 

Спорният въпрос

Спорният по казуса правен въпрос се свежда до това, дали анексът към КТД, с който са определени минималните основни работни заплати на служителите със задна дата – считано от 01.01.2023г., се прилага и по отношение на тези служители, които към датата на сключване на анекса са с прекратено трудово правоотношение, респ. кой е релевантният момент към който следва да се определи кръгът от лица, по отношение на които се предвижда увеличение на трудовите възнаграждения. 

 

Защита на правата на пенсионираните учителите 

Единственият път за защита при получен отказ е предявяване на иск за изплащане на дължимите суми по съдебен ред в рамките на тригодишната погасителна давност. Увеличението, предвидено по анекса, се отнася за трудовото възнаграждение, получавано от 1 януари 2023 г. до датата на прекратяване на трудовото правоотношение. 

 

Разноски

Съдебното производство по чл.359 от КТ е безплатно за ищците – педагогически специалисти, като същите са освободени от плащането на съдебни такси и разноски по производството.

 

Съдебна практика

По този въпрос вече се формира съдебна практика, като се постановяват все повече решения в полза на учителите, потърсили правата си.

 

Правна помощ

Ние от Stoynovlaw се ангажираме със защитата на законните права и интереси на учителите по тези казуси, като по този начин преодоляваме съзадалата се дискриминационна практика на някои учебни заведения спрямо бившите им служители.

 

В случай че сте педагогически специалист или лице, работило в системата и пенсионирано до 1 август 2023 е вероятно да имате право на изплащане със задна дата на увеличение върху работната си заплата за месеците то януари 2023г. до август 2023г. Свържете се с нас, за да обсъдим възможностите за защита на интереса Ви. 

 

Настоящата статия е изготвена от адвокат Лилия Първанова-Стойнова


Адвокат Първанова има повече от  десет годишен опит в сферата на трудовото и осигуритлено право. Тя консултира физически и юридичекси лица по въпроси свързани с трудови и осигурително отношения, като успешно защитава интересите на своите клиенти както на ниво договорни отношения, така и в рамките на съдебен процес. 


В случай че имате трудов или осигурителен въпрос можете да се свържете с адвокат Лилия Мариова Първанова чрез формата за контакт