недвижими имоти

Недвижими имоти

Сделки с недвижими имоти – правен режим и особености

В тази основна страница излагаме накратко някои от най-често срещани сделки с недвижими имоти, както и възможните усложнения, свързани с тях. 

 

Правна проверка

Инвестирането на значителни суми пари изисква сигурност, че придобитият актив е чист от тежести (върху него няма права на трети лица и не се водят съдебни спорове). За да избегнете обвързването с дълги и скъпи съдебни спорове, свързани с наскоро закупен недвижим имот, препоръчваме извършването на правна проверка по отношение имота, 

който Ви интересува. Без значение дали планирате да придобиете апартамент за лично ползване, земя за строителство или за земеделска дейност, извършването на редица проверки и правен анализ на собствеността ще Ви предостави възможност да вземете информирано решение. Важно да се е има предвид, че понякога откриването на правен проблем на недвижимия имот, предмет на предстояща сделка, може да бъде ефективен лост за намаляване на продажната цена.


Някои от задължителните проверки обхващат справка в Имотния регистър при Агенция по вписваняита и в Кадастъра

 

Предварителен договор

Почти винаги първата стъпка при покупката или продажбата на недвижими имоти е сключването на предварителен договор. Предварителният договор по закон следва да съдържа основните характеристики на окончателния договор. Неговото съдържание е от голямо значение за отношенията на страните преди и по време на сделката за продажба/покупка. Консултацията или съдействието в подготовката на такъв договор преди неговото подписване могат да окажат значително влияние върху цялостния процес и да осигурят безпроблемно завършване на съответната сделка.

 

Окончателен договор

Казаното по-горе във връзка с предварителния договор, се отнася и за окончателния договор. Единственият начин, по който продавачът или купувачът, могат да защитят своя интерес е чрез сключването на един балансиран и добре написан договор. Целият процес по придобиването или продаването на недвижим имот може да бъде значително улеснен чрез ангажирането на опитен адвокат.


Усложнения

Броят на усложненията, които могат да възникнат във връзка с правния статут на даден недвижим имот, е твърде голям, за да бъде изброен.

За информация тук са посочени някои от най-често срещаните: проблеми на собствеността, проблеми, свързани с обезпечение вписани по отношения на имота, проблеми, свързани с искове и съдебни производство, наличие на реституционни права, проблеми на регулационния статут, въпроси, свързани с кадастъра, тежести върху недвижимия имот, въпроси, свързани с лизинга и др.

Някои от горните проблеми могат да бъдат разпознати и дефинирани на време единствено от специалист в областта, затова е препоръчително наемането на адвокат преди сключване на предварителен договор.


Делба на недвижим имот

В някои случаи в следствие на сделки или наследство различни лица се оказват съсобственици на недвижим имот. Това на свой ред води до възникване на спорове или дори на влошаване на отношенията. Законът предвижда начин за прекратяване на собствеността – доброволна или съдебна делба на имота. Двата подхода изискват опит, както в сделките с недвижими имоти, така и в преговорите, и затова е най-добре да бъдат осъществени със съдействието на професионалист. 


Повече информация за особеностите и трудностите, свързани с провеждането на успешна делба можете да откриета в следната статия. 


Етажна собственост

Жан-Пол Сартр е казал: „Адът това са другите хора“. Всеки който живее в сграда в режим на етажна собственост (етажна собственост възниква по силата на закон във всяка сграда, в която съществуват обекти собственост на повече от две лица, свързани с общи части – стълбище, покрив и др.) добре разбира значението на този цитат. Трудностите свързани с управлението на такъв имот – събиране на месечни вноски, средства за ремонт или други подобни въпроси, могат да бъдат решени с помощта на специалист. Незаконосъобразните решения отменени по съдебен ред. Дори и да не се налагат конкретни действия, консултацията може да ви даде предимството, от което се нуждаете, за да осъществите необходимите действия и да защитете интереса и спокойствието си.


Договор за строителство / Право на строеж (Суперфиция)

Собствениците на урегулиран поземлен имот имат право да учредят право на строеж на трето лице за целите на изграждане на сграда с инвестиционна цел. В най-честият случай собствениците на един или няколко съседни недвижими имота сключват договор, с който се задължават да учредяват право на строеж на трети лице – строител или инвеститор, което да построи за своя сметка сграда в техните собствени имоти.


 Собствениците на земята предоставя терена, а инвеститорът – средствата, ноу-хау и строителните дейности. Това може да бъде потенциално изгодно споразумение и за двете страни. Често обаче неопитните собственици на земя се оказват в по-неизгодна позиция на етап преговорите с инвеститора. Имайки предвид значителния материален интерес при сключването на договор от такъв тип наемането на опитен адвокат е силно препоръчително.

Опитът ни показва, че инвеститорът почти никога не спазва договорените условия и използва по-силната си икономическа позиция, за да упражнява натиск върху собствениците.


Единственото средство за защита е добре написан, изчерпателен договор, който точно и ясно дефинира задълженията на инвеститора.


В случай че имате каквито и да е въпроси, свързани с недвижими имоти, техния статут, или сделки свързани с тях,
или във връзка с друг вещно правен въпрос, можете да се свържете с нас чрез следната форма за контакт.