Администрация

Административни актове и Е-Администрация

Административни актове

Контактът с администрацията – държавна и общинска, е неизбежен. Не е новина, че често актовете (действията) на тези органи нарушават правата на гражданите и юридическите лица. В значителен брой случаи пречките, които администрацията, или актовете, които тя постановява, могат да бъдат преодоляни с помощта на опитен адвокат. 

Защита срещу административни актове и Възражения и жалби срещи глоби и наказателни постановления

Почти всички актове (действие и/или бездействия) на държавата или общините подлежат на съдебен контрол. Често държавните органи допускат грешки или неправомерно отказват определено искане. Най-добрият ход на действие е ангажирането на консултация на възможно най-ранен етап за подготовка на евентуална жалба или иск. Дори в случай че съответният акт не може да бъде атакуван успешно, консултацията може да ви предостави безценен ноу-хау как да избегнете бъдещи откази в същото или други административни производства.

 

Важно е да се знае, че горното се отнася в още по-голяма степен за постановяваните от държавни и общински органи глоби и наказателни постановления. Освен, че същите често се издават от некомпетентен орган в тяхното съдържание се допускат грешки, които позволяват те да бъдат отменени при евентуален съдебен контрол (обжалване по съдебен ред).

 

Е-Администрация

Вероятно неизвестно на мнозина е обстоятелството, че Република България е в процес на въвеждане на т.нар. е-правителство или е-администрация. Това би трябва да означава, че редица административни услуги (декларация за придобит недвижим имот, удостоверение на наследници и др.) могат да бъдат заявени, платени и получени по електронен път, като по този начин се избегнат дълги опашки и незаинтересовано отношение на служители на администрацията. На този етап всички тези услуги могат да бъдат заявени единствено чрез използването на електронен подпис.

 

Ние предлагаме съдействие в заявяването на всички съществуващи електронни услуги. Упълномощаването на адвокат за такова съдействие се извършва с обикновено пълномощно (не е необходима каквато и да е заверка), което означава, че в рамките на деня, в който заявите определена услуга, ние можем да входираме искане за нейното извършване пред съответния държавен или общински орган, спестявайки ви време и напрежение.


Списък на услуги, които могат да се заявят по електронен път:

1. Удостоверение за данъчна оценка;

2. Удостоверение за наследници;

3. Копие от нотариален акт;

4. Скица и/или схема от недвижим имот;

5. Удостоверение за семейно положение;

6. Други.


Подробна информация относно всички услуги, които към настояшия момент се предлагат от е-админситрацията  можете да откриете тук.


В случай че не сте сигурни дали определена услуга може да се заяви електронно, можете да направите запитване до нас чрез формата за контакт.