Миграция

Миграция, Работа и Пребиваване

Миграция – Въведение

Извършването на трудова или търговска дейност в Република България често налага регистрация при миграционните власти, а в други случаи в агенция по заетостта или инспекция по труда. Въпросните процедури са бюрократични и комплексни. Поради тази пиричина ангажирането на опитен миграционен адвокат в началния етап е от изключително значение. 

Пребиваване и работа

Пребиваването и работата в Република България изискват имплементиране на тежка административна процедура, свързана с изпълнението на голям брой изисквания. Нейната сложност, както и трудната комуникация с администрацията изискват опит и подход, които ние предоставяме на нашите клиенти.


Наемане на граждани на други държави членки на ЕС

Наемането на граждани на други държави членки на ЕС на трудов или граждански договор е свързано с редица особености. Правилното съотнасяне на рискове към ползи гарантира на работодателя печалба. За да получите повече информация по този въпрос можете да се запознаете с нашата статия или да се свържете с нас за планиране на консултация. 


Визи

Виза тип А  (за летищен транзит) –

Виза тип С (за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване)

Виза тип D (за дългосрочно пребиваване)

 

Работа и пребиваване в България

Дългосрочно пребиваване

Статут на дългосрочно пребиваване се предоставя на чужденец, който е пребивавал законно и без прекъсване на територията на Република България в продължение на 5 години преди подаване на заявлението за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване. Когато бъде предоставен, статутът на дългосрочно пребиваване е постоянен, стига да не са настъпили обстоятелства за отнемането му съгласно приложимия закон.

 

Продължително пребиваване

Продължително пребиваване се предоставя в редица други случаи като например:

Чужди граждани, които желаят да работят по трудов договор след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика съгласно разпоредбите на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;

 

Чужди граждани, които осъществяват стопанска дейност в страната по силата на законовите разпоредби и в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места при пълна заетост на български граждани и са запазени за срока на пребиваване, освен когато е уговорено друго по силата на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила в Република България, като това изискване е валидно за всеки съдружник поотделно; същите условия се прилагат за всеки управител поотделно. Да реализирате стопанска дейност в страната съгласно законовите разпоредби.

 

Чужденци, които са чуждестранни специалисти, пребиваващи в страната при действието на международни договори, по които Република България е страна.

 

Чужденци, които имат основание да получат разрешение за постоянно пребиваване;

 

Чужденците, които са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата, след проверка и оценка на представените документи относно дейността и данъчната коректност на дружеството, както и относно планираната дейност на представителството;

 

Финансово обезпечени родители на български гражданин или на чужденец, на когото е издадено разрешение за постоянно пребиваване, когато документите, удостоверяващи семейните връзки, които произхождат от чужбина, са признати или допуснати за изпълнение и са регистрирани съгласно разпоредбите на българското законодателство.

Чужди граждани, приети за продължително лечение в здравно заведение, които разполагат с достатъчно финансови средства за лечение и издръжка, за да не бъдат в тежест на социалноосигурителните системи, и здравословното им състояние изисква непрекъснати лични грижи, предоставяни от квалифициран медицински персонал; приети за продължително лечение. Чужди граждани, които са кореспонденти на чуждестранни средства за масова информация и са акредитирани в Република България;

 

Постоянно пребиваване – разрешение за пребиваване

Ето някои от основанията за предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване в България:

1. Български произход;

2. Разрешение за постоянно пребиваване може да бъде издадено на чужденци пет години след сключване на граждански брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец, при условие че са пребивавали законно и без прекъсване в продължение на 5 години на територията на страната.

3. Разрешение за постоянно пребиваване може да бъде издадено на чужденци – непълнолетни деца на чужденец, пребиваващ постоянно в страната, при условие че не са сключили брак;

4. Разрешение за постоянно пребиваване може да бъде издадено на чужденци – родители


 

Свържете се с нас

Дори от изложената по-горе кратка информация става ясна изключителната комплексност на миграционните отношения. В случай че се нуждаете да имплементирате някоя от горните процедури, Ви каним да се свържете с нас за консултация.