Family and inheritance

Семейно и Наследствено право

СЕМЕЙНО ПРАВО

Брак – имуществени последици

Сключването на брак води до сериозни последици, свързани със собствеността на придобито по време на брака имущество, както и поетите за нуждите на семейството задължения.


Тези последици могат да бъдат управлявани в известна степен чрез избирането на 

режим на съпружеска имуществена общност, различен от предвидения в закона, или чрез сключване на брачен договор. Този подход в много случаи може да ограничи възможността за възникване на бъдещи спорове и гарантира спокоен и щастлив брак.
Агенция по вписванията поддържа регистър на съпружеските имуществени отношения достъпен на следния линк. В случай че определно семейство е посочило режим различен от съпружеска имуществена общност той следва да е регистриран в посочения регистър. 
 

Развод по взаимно съгласие

Предлагаме съдействие и процесуално представителство в процедури по развод по взаимно съгласие.


Наследствено право

Делба на наследство

Значителен брой от наследствените спорове се решават чрез извършване на делба на наследството, тя може да бъде доброволна или съдебна.


Доброволна делба

Доброволната делба се извършва чрез сключване на договор, в  който страните (наследници и заветници) уреждат разпределението на наследеното имущество (права и задължения). Консултацията с адвокат ще Ви позволи да организирате процедурата и да преговаряте уверено за защита на своя интерес. Наследниците често допускат редица грешки в уреждането на своите отношения, които водят до възникване на последващи спорове. Затова Ви препоръчваме за постигане на успешно и бързо разделяне на наследството да ангажирате адвокат в най-ранния удобен за Вас момент.


Повече информация за доброволната и съдебна делба можете да откриете в нашата статия на тази тема.


Съдебна делба на наследство

Съдебната делба на наследство е съдебно производство, което е сходно с делбата на имущество. То позволява на наследниците да разделят наследственото имуществопо съдебен ред, като случай че то или част от него не може да бъде поелено, се извършва публична продажба ,паричните средства от коятосе поделят според дяловото участие в наследството. В случаите, когато между наследниците не може да бъде установено разбирателство, провеждането на процедура по съдебна делба се утвърждава като единствен начин за решаване на споровете и нормализиране на отношенията. Самото производство е свързано с разходи и отнема дълъг период от време, което дава време на личните отношения да минат на заден план, както и достатъчно време за провеждане на преговори.


Независимо от ситуацията най-добрият подход във всички случай на делба на имущество е ангажирането на адвокат при първа възможност. Гарантираме, че това ще Ви спести време, грижи и парични средства.


Други услуги

Разпореждането с имушествно често налага представяне на документ удостоверяващ наследство или наличие/липса на брак. Снабдяванет с някои от въпросните документи отнема време, което може да бъде спестено, като използвате нашите услуги за е-администрация.