Търговско и Дружествено право

Дружествено право


Учредяване на Търговско дружество  

Предлагаме съдействие при учредяването на всякакъв вид дружества в България, независимо дали целта ви е да учредитетърговско дружество като дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, фондация или гражданско дружество. Нашата услуга включва цялостното изпълнение на процеса на регистрация, включително, ако е необходимо, регистрация по ДДС.     

Имаме значителен опит в учредяването на дъщерни дружества или клонове на чуждестранни корпорации или дружества. Когато дружеството майка е извън България често се налагат редица допълнителни действия като превод и легализация на документи и др. Процесът допълнително се усложнява във връзка с особените изисквания за откриване на банкови сметки на такива дружества и деклариране на действителния собственик.

 

Дружествени/Корпоративни документи

Учредяването на дружество е свързано със съставянето на редица документи, като например устав на дружеството. Този тип документи се считат от мнозина за формалност. Поради тази причина се използват зле написани и оформени документи, което не само накърнява имиджа на дружеството, но го излага на рискове. Ние винаги адаптираме дружествените документи на всяко дружество според неговия профил и особености, като документи винаги се изготвят в съответствие с определен стандарт за форматиране. Част от документацията на всяко дружество е публично достъпна чрез сайта на търговския регистър www.brra.bg и следователно служи като визитна картичка. 


Съответствие и администрация

Учредяването на търговско дружество е първата крачка към започването на успешен бизнес. Независимо дали планирате да отворите ресторант, да превозвате товари или да се занимавате с IT услуги, в закона са предвидени редица действия, които трябва да извършите, за да постигнете съответствие.


Разрешения и лицензи

В зависимост от вида на дейността, с която ще се занимава дружеството, са необходими определени разрешения, които биха били по-лесно придобити чрез нашите услуги.


Работа и пребиваване в България

Ако това е първият ви престой в България, може би ще можем да ви помогнем и по други въпроси. Моля, бъдете така любезни да разгледате раздела за миграция .


Промени в търговското дружество

Често след учредяването на едно търговско дружество се налагат промени, свързани с неговия правен статут или характеристики. Всяка от тях е свързана с изготвянето на набор от документи и тяхното обявяване или вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Изготвянето на документите, както и самото вписване са свързани с не малко особености. Ангажирането ни с тази дейност ще ускори процеса, предпазвайки Ви от евентуални грешки и в крайна сметка ще спести разходи и време.


Отговорността на управителя на търогвско дружество

Най-често използваната форма на търговско дружество в Република България е дружеството с ограничена отговорност. Този вид дружества се управляват и представляват от един или повече управители. Това означава, че в България има стотици лица, вписани в Търговския регистър като управители на дружество с ограничена отговорност. Въпреки това практиката показва, че мнозинството от тях не са запознати с рискове и отговорностите, които са свързани с изпълняването на функциите на управител на търговско дружество. Повече информация за отговорността на управителя на търговско дружество можете да откриете тук или като се свържете с нас. 


За консултации във връзка с учредяване или въвеждане на промени в търговски дружества можете да се свържете с нас чрез формата по-долу или на следния линк.