manager liability

ОТГОВОРНОСТТА НА УПРАВИТЕЛЯ НА ООД

(статия е обновена на 10.04.2023г).

Въведение

Най-често използваната форма на търговско дружество в Република България е дружеството с ограничена отговорност. Този вид дружества се управляват и представляват от един или повече управители. Това означава, че в България има стотици лица, вписани в Търговския регистър като управители на дружество с ограничена с ограничена отговорност.  Въпреки това практиката показва, че мнозинството от тях

 

не познават рискове и отговорностите,  свързани с функциите на управител на търговско дружество. Настоящата статия представлява кратък преглед на законовата уредба, свързана с отговорността на управителя. Нейната цел е единствено да ориентира лицата, имащи намерение да се занимават с такава дейност, за обхвата на отговорността, която ще носят.

 

Управител на ООД

Управителят на ООД е орган на дружеството, който го управлява и представлява във връзка с дейността му и при отношенията му с други юридически и физически лица. Редица закони предвиждат лична отговорност на управителя за действия или бездействия.

 

За разбирането на материята е важно да се има предвид, че управителят на търговското дружество като един от органите на дружество с ограничена отговорност се различава от длъжността управител, предвидена в Националният класификатор на длъжностите.

 

Въпреки че е възможно една и съща законова разпоредба да предвижда лична отговорност както за управителя -орган на ООД, така и за управителя- служител на трудов договор, заемащ такава длъжност, това невинаги е така.

 

Лична отговорност на управителя на ООД в Закона за задълженията и договорите Управителят на търговско дружество не може да договаря от името на представлявания, нито лично със себе си, нито с друго лице, което той също представлява, освен ако представляваният е дал съгласието си за това. При нарушение на тази забрана управителят ще носи лична отговорност за претърпени от дружеството вреди.

 

Лична отговорността на управителя на ООД в Търговския закон 

Управителят на търговско дружество няма право без съгласието на дружеството да извършва търговски сделки, да участва в други дружества, да заема ръководна длъжност в други дружества. Горните ограничения се прилагат, когато дружествата имат сходна дейност. Нарушението на посочената забрана може да доведе до иск срещу управителя за претърпени от дружеството вреди.

 

Търговският закон предвижда, че управителят отговаря за редовното водене на книгата за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание. 

 

Изрично е предвидено, че управителя отговаря за имуществени вреди, причинени на дружеството.

 

Отговорност съгласно Закона за особените залози

Законът за особените залози предвижда, че управителят отговаря пред залогодателя, заложния кредитор и присъединените кредитори за виновно причинени вреди при осъществяване на дейността си.

 

Отговорност съгласно Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване

Кодексът на труда съдържа редица разпоредби, които предвиждат отговорност за ръководителя или длъжностното лице, което допусне определено отклонение от нормите и предписанията на трудовото законодателство. Тази нормативна уредба невинаги ще е относима за управителя на търговско дружество. В случай че дружеството има нарочни служители, които изпълняват съответните ръководни длъжностни, отговорността ще бъде тяхна.

 

Често в по-малките предприятия управителят на търговското дружество действа и в качеството на ръководител, извършвайки действия по администриране на трудовия процес. В такъв случай въпросните разпоредби могат да се приложат и по отношение на лицето да бъде ангажирана отговорност.

 

Отговорност съгласно Закона за защита на конкуренцията

ЗЗК изрично посочва, че физическите лица също могат да носят отговорност за нарушения на правилата за защита на конкуренцията в предвидените в същия закон случаи. Физическите лица се наказват с глоба, която варира от 500 до 50 000 лева, в зависимост от степента на нарушението. 

Въпреки, че посочената отговорност не е изрично ограничена до лицето на управителя практиката на КЗК показва, че случаите на нарушения на нормите на КЗК от физическо лице то най-често е управител на търговско дружество.

Отговорност съгласно ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДОПК предвижда отговорност за управител, който укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви пред орган на приходите или публичен изпълнител, и в следствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци/или задължителни осигурително вноски.

 

Отговорност съгласно ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

ЗАНН предвижда, че за административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

 

Така формулирана разпоредбата води до извода, че управителят отговаря за всяко закононарушение резултат от негова заповед или разпореждане. Броят и видовете нарушения е значителен.

 

Отговорност съгласно ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

Законът за Счетоводството предвижда възможност за ангажиране на отговорност на управителя за неизпълнение на задължението му за изготвяне на годишен финансов отчет и извършването на независим финансов одит, както и за публикуването на същите в съответните регистри.

 

Наказателна отговорност

Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода за срок от три години за лица, които управляват дружество, изпаднало в неплатежоспособност, които в 30-дневен срок от спиране на плащанията не заявяват това в съда.

 

Отговорност на управителя в други закони

Редица други закони предвиждат възможност за лице, което представлява дружество да бъде санкционирано поради нарушаване на законови изисквания. Такава възможност съществува в Закона за защита от дискриминация, Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, Закона за обществените поръчки, Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Отговорността на управителя в посочените закони е специфична и с ограничена приложно поле.

 

Послепис

Горната статия представлява кратък преглед на част от случаите, в които управителят на търговско дружество носи лична отговорност. Информацията не е изчерпателна и не представлява правно становище. В случай че се нуждаете от консултация по някой от засегнатите въпроси или Ви предстои да бъдете вписан като управител на търговско дружество, или дори в случай че изпълнявате длъжността управител по трудов договор, Ви съветваме да се свържете с нас за консултация във връзка с рисковете и особеностите на този тип дейност. Можете да откриете обща информация за търговските дружества тук. 

Горният преглед е съставен от адвокат Юли Юлиянов Стойнов. Той има повече от десет годишен опит в сферата на Търговското и Дружествено право, като е предоставял консултации на широк набор от международни и български търговски дружества.


В случай че се нуждаете от консултация можете да се свържете с адвокат Юли Юлиянов Стойнов чрез следния линк