Сумирано изчисляване на работно време

Трудово и Осигурително право

Настоящата тема разглежда различни аспекти на Трудовото и Осигурително право. Най-общо те регулират материята, свързана с полагането на труд, сключването и прекратяването на трудови договор и отношенията, свързани със социалното осигуряване, заплащането на осигурителни вноски, задължения на осигурителите и осигуряваните.  Информация за Трудово правни въпроси. Информация за Осигуритлено правни въпроси

 

 

 

 

Трудово право

Въведение

 

Българското законодателство, свързано с извършването на работа по трудов договор, съдържа строги правила за правата и задълженията както на работодателя, така и на служителите. Отклонението от разпоредбите на закона често не е възможно. С оглед горното познаването на тези правила в дълбочина позволява да предоставим полезни практически съвети както на работодателя, така и на служителя. 

Преговори

Служителите често пропускат възможността на договорят по-добри условия в трудовия договор, който предстои да сключат. В процеса на преговори работодателят често е склонен да прави отстъпки, които стават невъзможни след като служителят подпише трудовия договор и започне работа. Затова с наше съдействие е възможно да договорите по-високо възнаграждение, по-добър социален пакет, по-дълъг отпуск, както и други условия. Дори ако въпросните характеристики не подлежат на преговори, консултацията може да ви даде представа за негативни или дори опасни аспекти от сключения от Вас договор, което да ви позволи на свой ред да планирате отношенията си с работодателя по-ефективно или дори да вземете решение да не се обвързвате с него.

 

Трудови договори

Важно е да се отбележи, че България е една от държавите, в които трудово и осигурително право имат най строга рамка. Тя  предоставя значителни права и защита на работника и служителя. Практическия опит и знанията как работодателят да реализира своите права или отговорността на служителя са редки и се придобиват трудно. Същевременно общите познания на хората без юридически познания за правата им при отношения с работодател са на ниско ниво и служителите често не знаят за своите права, като поради тази причина рядко ги упражняват.


Работници/Служители

Работодателите често изготвят трудови договори, които съдържат разпоредби, съдържащи ограничения на правата на работниците и служителите. Въпросните разпоредби често са в пряко нарушение на закона и нямат правна сила. Трудовото законодателство от своя страна е изключително обемно. Познаването му изисква експертиза и значителен опит. Затова Ви съветваме да се свържете с нас за консултация още в началния етап на договарянето на условията на новия Ви трудов договор или при възникването на каквито и да е въпроси, свързани с действащия Ви такъв. Информацията за правата и задълженията Ви, както и за силата на договорите в трудовия Ви договор ще ви поставят в силна позиция, така че да можете уверено да договорите важните за Вас условия.


Работодатели

В много случаи работодатели сериозно подценят значението на добре написания трудов договор. Често дейността по изготвянето на тези документи се възлага на счетоводители или други лица, които нямат необходимите познания. Макар този подход да намалява текущите разходи за правно обслужване, той създава скрит риск от значителни по размер разходи при евентуален бъдещ спор. Добре написаният договор създава разбиране между служителя и работодателя, което в пъти намалява риска от потенциален бъдещ спор и свързаните с него разноски.


Пазар на труда

В настоящия момент пазара на труда в Република България изпитва сериозен недостиг на кадри. В някои случаи конкретните нужди на работодателя могат да бъдат задоволени чрез ангажиране на външни консултанти на граждански договор или чрез наемане на служители от други държави. 


Информация за наемаене на граждани на други държави членки на ЕС можете да откриете тук.


Инфорамция за процедурите за наеме на граждани на трети за ЕС държави можете да откриете тук. 


Съответствие

Дружествата, на които им предстои за първи път да започнат своята дейност и да наемат служители, трябва да обърнат внимание на обстоятелството, че законът определя редица стъпки, които следва да бъдат изпълнени. Тяхното неизпълнение води със себе си риск от значителни глоби, налагани от Инспекция по труда и други общински и държавни административни органи.

Независимо дали сега започвате своя бизнес или вече имате такъв, но не сте сигурни дали той е в съответствие със законовите изисквания, Ви съветваме при първа възможност да потърсите за консултация, така че да се запознаете със стъпките, които трябва да предприемете. Целият процес може да се осъществи чрез електронна кореспонденция, така че да не загубите каквото и да е ненужно време.


Подробна информация за многобройните изисквания за съответствие може да бъде открита на сайтовете на двата държавни органа, игращи най-голяма роля в регулирането и контролирането на труда и трудовите отношения – Агенция по заетостта и Инспекция по труда

 

В случай че на вашето дружество бъде издадено наказателно постановление или дори получите предупреждение за предствояща проверка от страна на някой от годните административни органи е препоръчително да вземете навременни мерки за привеждане на дейността си в съответствие. Следва да се има предвид, че санкциите за нарушение на трудовото законодателство варират от 250 лв. до 25 000 лв., до процент от оборота на съответното дружество в някои специфични случаи. Информация за защита срещу административни актове може да бъде открита на следната страница.

 

Процесуално представителство

Когато спорът между работодателя и служителя не може да бъде решен чрез взаимни отстъпки, единственият път, който остава, е съдебен спор. Ние имаме опит в редица производства от трудовоправен характер, което ни позволява както да предоставим консултация за потенциалните рискове, свързани с тях, така и да предложим процесуално представителство на всеки един етап от тяхното развитие. Както с повечето съдебни производства, голяма част от възможностите за защита се ограничават на относително ранен етап, затова е от изключително важност да се свържете с нас още в първия момент, в който правният спор стане неизбежен.

Осигурително право

Работа по време на майчинство

Какво представлява „майчинство“? Можеш ли да работиш по основения си трудов договор?  Можеш ли да работиш по втори трудов договор? Можеш ли да работиш като самоосигуряващо се лице? Възможно ли е да прехвърлиш на майчинството на друго лице? На какво обезщение имаш право ако се върнеш на работа по рано?

 

 

Тази и друга полезна информация можете да откриете в нашата статия за Работа по време на майчинство